• baner_kolorowy_gck_2.png
  • Europejski-Fundusz-Rolny-na-rzecz-Rozwoju-Obszarw-Wiejskich.png
  • ZAKUP-NOWOCI-WYDAWNICZYCH-DO-BIBLIOTEK-PUBLICZNYCH.png

O nas

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest samorządową instytucją kultury z osobowością prawną, w skład której wchodzą placówki kultury w miejscowościach: Chłopowo, Granowo, Kaszewo, Krzęcin, Mielęcin, Objezierze, Przybysław, Rakowo i Żeńsko.

Misją Gminnego Centrum Kultury jest tworzenie inspirującego miejsca do rozwoju pasji, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności poprzez wychowanie, kulturę i edukację. Prowadząc działalność kulturalną Gminne Centrum Kultury realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego Gminy Krzęcin.

Gminne Centrum Kultury jest koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w Gminie Krzęcin. Działalność tej instytucji służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej. Do szczegółowych zadań Gminnego Centrum Kultury należą: rozpowszechnianie, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych w środowisku lokalnym, tworzenie warunków dla rozwoju i wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, a także organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie kół zainteresowań – zgodnie z potrzebami środowiska.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest organizatorem imprez kulturalno – rozrywkowych i okazjonalnych organizowanych na terenie Gminy Krzęcin. Do największych przedsięwzięć należą: Akcja „Bezpieczne ferie”, Powiatowy Koncert Zespołów Śpiewaczych „A MY ŚPIEWAMY TAK…”, Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Krzęcińskie Święto Wiatraka, Akcja „Lato na wsi”, Gminny Festyn Dożynkowy, Krzęcińska Liga Orlika, Jarmark Świąteczny. Ponadto Gminne Centrum Kultury jest organizatorem festynów, konkursów i warsztatów artystycznych, a także zajmuje się prowadzeniem zajęć tanecznych i plastycznych, które rozbudzają i rozwijają inicjatywy środowiskowe w zakresie kultury.

W realizacji wielu podejmowanych inicjatyw Gminne Centrum Kultury współpracuje z: Urzędem Gminy w Krzęcinie, Zespołem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, Publiczną Biblioteką w Krzęcinie, Zespołem Szkół w Krzęcinie, Ochotniczą Strażą Pożarną, Posterunkiem Policji w Krzęcinie, Krzęcińską Orkiestrą Dętą. Ponadto współpracuje z Powiatem Choszczeńskim, Choszczeńskim Domem Kultury, Biblioteką Publiczną w Choszcznie oraz innymi instytucjami znajdującymi się w naszym regionie, w celu rozpowszechniania ofert skierowanych do mieszkańców gminy i powiatu o charakterze promocyjnym.