Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin i karta zgłoszeń

Regulamin Konkursu Rodzinnego

 „Wyjątkowe Pierniki – świąteczne smakołyki”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie.
 2. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie wypieku domowego z ciasta piernikowego
  z dowolnego przepisu, ozdobienie i uformowanie według własnego pomysłu.
 2. Cele konkursu:
 • Przybliżenie tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz czasem świątecznym.
 • Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych.
 • Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu.
 • Dzielenie się radością podczas wspólnej pracy z rodziną.
 • Propagowanie rodzinnego spędzenia czasu wolnego.

 

§ 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do RODZIN Z GMINY KRZĘCIN.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami/opiekunami.

 

§ 4

Zasady organizacyjne

 1. Każda rodzina, która chce wziąć udział w konkursie powinna:
 1. Wykonać – upiec z ciasta piernikowego pierniczki przedstawiające motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia
 2. Technika uzyskania formy piernika jest dowolna: np. wycięcie foremką, ulepienie, odciśnięcie. Technika zdobienia dowolna.
 3. Wymiar piernika maksymalnie 10x10 cm, przy czym praca musi składać się z pięciu pierników o dowolnych kształtach (dzwonek, choinka, bałwanek, gwiazda itp.)
 1. Cała praca konkursowa musi nadawać się do spożycia i zostać wykonana za pomocą składników dopuszczonych do obrotu w handlu artykułami spożywczymi.
 2. Wypieki należy przygotować w domu z zakupionych przez siebie produktów jadalnych wraz z dekoracją pierników.
 3. Każda rodzina może złożyć do konkursu maksymalnie jedną pracę konkursową.
 4. Do konkursu nie mogą być zgłoszone pierniki będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze.
 5. Każda praca powinna być zapakowana w taki sposób, żeby było widać wyrób, ale żeby nie można było jej bezpośrednio dotykać rękami.
 6.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą osobiście w formie wypełnionej karty zgłoszeń (załącznik nr 1), dostarczonej do Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie,
  ul. Szkolna 2, w terminie do 03.12.2021 r. (piątek) do godz. 15.00.
 7. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1, która musi być wypełniona czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI.
 8. Prace konkursowe należy dostarczyć w dniu Jarmarku Bożonarodzeniowego tj.
  12 grudnia 2021r. (niedziela) do godz. 15.00
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021 r. na placu przed boiskiem „Orlik 2012”
  w Krzęcinie.
 10. Wyniki konkursu zostaną również podane na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej www.gckkrzecin.naszaplacowka.pl.

 

§ 5

Kryteria oceny prac

Przy ocenie prac komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • sposób ozdobienia pierników (kreatywność, estetyka)
 • sposób prezentacji pierników - dekoracja
 • kształt piernika
 • nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę rzeczową za zajęcie pierwszego miejsca.          
 3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne, werdykt nie podlega odwołaniu czy zaskarżaniu.

 

§ 7

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/danych osobowych dziecka jest Gminne   Centrum Kultury z siedzibą w Krzęcinie, ul. Szkolna 2, 73-231 Krzęcin.

2.  W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
z inspektorem danych osobowych, e-mail: pukaczewski@hotmail.com

3.  Dane osobowe Pani/Pana/ dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu korzystania
z form działalności statutowej prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

5. Kategorie wymaganych danych osobowych zgodnie z art. 6 RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych/ danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.

7. Dane osobowe Pani/Pana/ dane osobowe dziecka będą przetwarzane w formie papierowej oraz za pomocą edytora tekstu lub grafiki.

8. Dane osobowe Pani/Pana/ dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/ swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/ danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału                   w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu i jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.gckkrzecin.naszaplacowka.pl
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 5. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie,  tel. 95 765 54 05.
 6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację prac w formie wystawy. Informację o nagrodzonych i ich pracach zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin www.krzecin.pl oraz Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie www.gckkrzecin.naszaplacowka.pl
 7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie!

 

 

 
   

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny